Top pracownik – jak go wyłuskać spośród wielu kandydatów? Dowiedz się więcej o teście DISC oraz teście Gallupa.
Recruitment Consultant
Agnieszka Kukier, Recruitment Consultant

Top pracownik – jak go wyłuskać spośród wielu kandydatów? Dowiedz się więcej o teście DISC oraz teście Gallupa.

W niniejszym artykule omówimy narzędzia, z których warto skorzystać, by optymalnie wykorzystać kompetencje osób pracujących w Twojej firmie lub dokonać właściwego wyboru pośród kandydatów ubiegających się o pracę.

Faktem jest, że nie ma dwóch takich samych osób, a co za tym idzie nie istnieją dwaj identyczni pracownicy. Ludzie różnią się od siebie określonymi cechami, jednak niektóre aspekty ich umiejętności, upodobań i predyspozycji sprawiają, że przypominają siebie nawzajem i są grupą osób, które wiele łączy.

Co to oznacza w praktyce w kontekście zawodowym? Rozpatrywanie określonych reakcji sprawia, że zachowania kandydatów pełniących konkretne role w organizacji lub mających dopiero objąć dane stanowisko, można wcześniej przewidzieć. Narzędziami, którymi warto przyjrzeć się bliżej są dwa testy: DISC oraz test Gallupa. Czym dokładnie są owe testy i jakie konkretne korzyści mogą dać Twojej firmie? W niniejszym artykule omówimy narzędzia, z których warto skorzystać, by optymalnie wykorzystać kompetencje osób pracujących w Twojej firmie lub dokonać właściwego wyboru pośród kandydatów ubiegających się o pracę.

Co kryje się za nazwą DISC?

Pochodzący z Ameryki psycholog William Marston przyglądał się ludzkiemu zachowaniu w różnych aspektach i analizował je pod kątem obserwowanej sytuacji. W ten sposób wyszczególnił cztery style zachowania. To właśnie od ich nazw pochodzi skrót „DISC” Oznacza on kolejno:

 • D – dominant (dominujący) – osoby o silnej woli, które preferują jasne wyznaczanie celów, do których wytrwale dążą.
 • I – influencing (inspirujący) – osoby, które są duszą towarzystwa. Dzięki dobrym relacjom z członkami zespołu potrafią na nich wpłynąć i zarazić innych swoim entuzjazmem do określonej koncepcji. Tym samym przyczyniając się do szybszego i łatwiejszego wdrożenia zmian.
 • S – steady (stabilny) – osoby stabilne i niezawodne. Skupione na potrzebach innych. Dzięki temu, że potrafią aktywnie słuchać są zawsze wsparciem dla współpracowników i wnoszą do zespołu spokój nawet wówczas, gdy dochodzi do kryzysowych sytuacji.
 • C – compliance (sumienny) – osoby wymagające i krytyczne, posiadające umysł analityczny. Do zadań podchodzą logicznie, szukając optymalnych rozwiązań stawianych przed nimi wyzwań.

Ważne jest to, że style DISC nie są wartościujące. Faktem jest, że to, jaki styl u danej osoby jest dominujący, decyduje na co dzień o jej zachowaniu. Każdy z nich niesie jednak ze sobą określoną wartość, a świadomość pracodawcy jaki styl jest wiodący u danego pracownika pozwala lepiej wykorzystać jego predyspozycje i możliwości.

Czym dokładnie jest test DISC?

Test określa w jaki sposób ludzie zachowują się i wchodzą w interakcje z innymi współpracownikami. DISC to badanie stylów zachowań osoby biorącej udział w teście, a także jej adaptacji realizowanej w miejscu pracy. Za pomocą testu określany jest styl komunikacji danej osoby, dając klarowną informację także o mocnych stronach respondenta oraz jego motywacji do osiągania celu. Dowiadujemy się jak dana osoba reaguje w sytuacjach będących dla niej wyzwaniem, czy wręcz zdarzeniach kryzysowych.

Tym samym otrzymujemy dane, które pozwolą nam ustalić jak postrzega ona nagłe zmiany. Dla niektórych są one bowiem szansą do dalszego rozwoju. Dla innych zaś przeszkodą nie do pokonania, która wytrąca z równowagi, spychając z obranej ścieżki działań. Tym samym blokując i nie pozwalając przezwyciężyć zaistniałej sytuacji. 

Posiadając pakiet informacji o osobie badanej jako przełożony masz szansę stać się liderem zmiany dzięki możliwości skutecznego przekonywania ludzi do nowatorskich pomysłów i wizji. Inspirująca atmosfera współpracy daje otwarte pole do działania dzięki świadomości mocnych stron współpracowników.

Wiedząc z jakim typem rozmówcy masz do czynienia, znajdziesz wspólny język z każdym ze współpracowników co pozwoli na jasne i klarowne wyznaczanie zadań i dążenie do wspólnego celu. Informacje zdobyte w efekcie wykorzystania narzędzia jakim jest test DISC pozwoli na rozwój firmy dzięki stworzeniu bezpiecznego i komfortowego środowiska pracy, w którym brane są pod uwagę nie tylko predyspozycje pracowników, lecz także ich potrzeby. Bardzo wysoka trafność wyników oferowanego narzędzia niesie z sobą wymierne korzyści dla firmy. Pozwala na podejmowanie świadomych decyzji procesowych, które oparte są na konkretnych danych. 

Co zyskuje się dzięki zastosowaniu testu DISC?

Największą korzyścią niewątpliwie jest fakt, że raport z testu pomaga przewidzieć skuteczność kandydata na danym stanowisku. Możliwym jest także zweryfikowanie pod tym kątem osoby pełniącej już określoną rolę w firmie. Daje to możliwość wykorzystania w pełni potencjału danej osoby i zwiększenie efektywności.

Natomiast wiedza na temat osób dopiero ubiegających się o dane stanowisko pozwala na zatrudnianie w organizacji jednostek o właściwych, poszukiwanych kompetencjach. Odpowiednie dopasowanie powierzanych na co dzień zadań do rozpoznanych już predyspozycji pracowników, znacząco zwiększa efektywność pracy całego zespołu. Ułatwia to więc także wdrażanie wszelkich zmian w firmie.

Test DISC daje możliwość ustalenia indywidualnego profilu kandydata lub pracownika. Profil taki zawierać będzie informacje o kompetencjach, umiejętnościach, mocnych stronach oraz predyspozycjach. Na jaw wychodzą także często niekomunikowane wprost przez pracowników informacje o stosunku badanego do zarządzania i ról pełnionych w zespole. Niedostrzeżony dotychczas w pewnym obszarze potencjał pracownika może dzięki testowi DISC zostać lepiej spożytkowany dzięki odpowiedniemu ukierunkowaniu. Rozwój przyczynia się do zwiększenia efektywności oraz czerpania satysfakcji z powierzonych obowiązków.

Wyniki testów znacząco podnoszą skuteczność zatrudnienia osób o właściwych kompetencjach. Stworzony indywidualny profil osoby badanej mówi nam wiele nie tylko o predyspozycjach zawodowych, czy stylu komunikacji, ale także o pracy w grupie i tego, jak funkcjonuje w niej dana osoba. Dowiadujemy się także o sposobie sprzedażowym stosowanym przez osobę poddaną testowi, preferowanych rolach zespołowych oraz podejściu do zarządzania ludźmi. Są to więc informacje nie do przecenienia, które przyczyniają się do zwiększenia znaczenia Twojej firmy w branży.

Niewątpliwą zaletą testu DISC jest prostota zastosowania, która łączy się z praktycznymi aspektami wykorzystania. Uzyskujesz informacje, których odpowiednie przeanalizowanie i zastosowanie zdobytej wiedzy w pracy z zespołem przekłada się na rozwój organizacji. Test oparty jest o mierzalne wskaźniki, co czyni go wygodnym i prosty w używaniu. Co jest istotne także w kontekście wdrażania zmian w oparciu o uzyskane informacje.  

Przykładowe zastosowanie w praktyce informacji płynących z testu DISC.

 1. Poszukujesz pracownika do działu marketingu – spośród osób ubiegających się o to stanowisko za pomocą narzędzia jakim jest test DISC można wyłuskać kandydata o inspirującym stylu zachowania. Osoba ta wyróżnia się generowaniem świeżych, innowacyjnych pomysłów. Świetnie radzi sobie współpracując z wieloma osobami i zespołami. Motywuje innych do działania, co dzień inspirując ich do samorozwoju.  
 2. Poszukujesz osoby, która odpowiedzialna będzie za raportowanie danych – test pomoże Ci wyłuskać osobę o sumiennym stylu zachowania. Z łatwością przychodzi jej czytanie i rozumienie instrukcji, nawet jeśli są niezwykle zawiłe. Szczegółowo analizuje ona dane i jest osobą, która ma w zwyczaju ściśle trzymać się procedur i przepisów. Wytrwale realizuje powierzone zadania, działając bez zbędnych emocji, w sposób zdyscyplinowany.
 3. Poszukujesz lidera zespołu – dominujący styl zachowania przejawiany przez jednego z kandydatów pozwala dzięki znajomości wyników testu DISC założyć, że będzie to osoba, która świetnie radzi sobie z argumentowaniem swojego zdania podczas przekazywania obowiązków członkom zespołu. Osoba ta dąży do realizacji celów, bez problemu podejmując wyzwania i przejmując kontrolę. Wyróżnia ją chęć inicjowania zmian i umiejętne delegowanie zadań.
 4. W Twojej firmie zatrudniony został dyrektor handlowy – jego wyniki są niepokojące więc poszukując właściwego rozwiązania poddany zostaje testowi DISC. Po to, by ustalić jaki styl zachowania jest właściwy dla tego konkretnego pracownika. Test wykazuje, że jest on osobą, która dba o bezpieczeństwo i dobre relacje w grupie, chętnie wspiera innych. Jest dobry w planowaniu, a swą pracę opiera o altruistyczne wartości. Doszło do niedopasowania konkretnego pracownika do stanowiska. Oczekiwano od niego, że zarządzał będzie twardą ręką, realizując wyznaczone cele. Stabilny styl zachowania lepiej sprawdzi się w innych obszarach działań firmy. Oddelegowanie go tam sprawi, że wzrośnie jego motywacja do dalszej pracy, przyczyniając się do dobrych wyników.   

Przykładowe pytania z testu DISC

 Czym jest test Gallupa?

Test ten opiera się na badaniu wrodzonych talentów. Mając świadomość naturalnych predyspozycji pracownika czy kandydata, można go właściwie ukierunkować, by w organizacji pełnił rolę, w której będzie się mógł wykazać adekwatnie do posiadanych cech i umiejętności.                                         

Test Gallupa jest rozbudowaną analizą wrodzonych cech. Polega na udzielaniu odpowiedzi na 177 szczegółowych pytań za pomocą wskazania zdania, które bardziej opisuje osobę daną. Na przykład: „Przed rozpoczęciem zadania czytam instrukcje” lub „Od razu zabieram się za rozwiązywanie zadań”. Albo: „Jestem raczej samotnikiem” lub „Świetnie czuję się, gdy jestem w centrum zainteresowania”.

Odpowiedź powinna być udzielona w maksymalnie dwadzieścia sekund, co sprawia, że badany nie zastanawia się nad nią długo. Tym samym odpowiadając nie ma czasu wnikliwie rozważyć, które spośród zdań przedstawia go w lepszym świetle. Dzięki temu wyniki bywają bardzo zaskakujące. Co ważne, badany nie ma możliwości cofnięcia się do poprzedniego pytania, ani poprawienia odpowiedzi.

Test ten wyróżnia aż trzydzieści cztery cechy ujęte w kilku skonkretyzowanych grupach tematycznych dotyczących:

 • Myślenia strategicznego,
 • Budowania relacji,
 • Wywierania wpływu,
 • Wykonywania zadań.

Badane są cechy respondentów takie jak: analizowanie, kontekstowość, wizjonerstwo, uczenie się, empatia, elastyczność w działaniu, optymizm, dowodzenie, rywalizowanie, wiara w siebie, poważanie innych, aktywność, bezstronność, odpowiedzialność i wiele innych.

Jakie korzyści płyną z przeprowadzenia testu Gallupa?

Duży pakiet informacji pozwoli Ci na lepsze zarządzanie daną osobą w organizacji, ponieważ jej talent jest potencjałem, który warto wykorzystać, by pracownik czuł się spełniony na swoim stanowisku. Tym samym przyczyniając się do rozwoju firmy!

Po badaniu powstaje bardzo szczegółowy opis talentów osoby poddanej testowi. Posiadając te informacje możesz zarządzać ludźmi w sposób świadomy, z poszanowaniem na korzyść firmy ich predyspozycji i określonych cech. Gdy jesteś świadom talentów swoich pracowników możesz nad nimi pracować i przekształcać je w mocne strony, co wprost proporcjonalnie przekłada się do zwiększenia wydajności zespołu i uzyskiwania lepszych wyników. 

Przykładowe pytania z testu Gallupa

Jak wybrać najlepszego kandydata spośród osób zainteresowanych oferowanym stanowiskiem?

Warto zdawać sobie sprawę, że odpowiednie zbadanie kompetencji oraz dobre praktyki korzystania ze stosowanych narzędzi dają możliwość podejmowania dobrych decyzji rekrutacyjnych. Umożliwia to także budowanie sprawnie funkcjonujących zespołów, w których na wysokim poziomie utrzymywane jest zaangażowanie poszczególnych jednostek. Właściwe dostosowanie narzędzia do stawianego sobie celu pozwoli na wybór odpowiedniego kandydata do określonej roli zawodowej.

Chcesz lepiej poznać potencjał drzemiący w osobach, z którymi współpracujesz i optymalnie wykorzystać go, by wspólnie dążyć do efektywnego realizowania celów? A może zależy Ci na dokonaniu właściwego wyboru pośród kandydatów ubiegających się o pracę w Twojej firmie? Zastanawiasz się, które z przedstawionych narzędzi wybrać?

Test DISC pozwoli na zwiększanie efektywność i osiąganie konkretnych celów dzięki bazowaniu na wiedzy o stylach zachowań preferowanych przez współpracowników. Styl determinuje zachowania, więc wiedza ta daje możliwość doskonałego przydzielania pracowników do konkretnych zadań, ze świadomością, że ich predyspozycje przyczynią się do lepszej i szybszej ich realizacji.

Natomiast test Gallupa, określa naturalne talenty. Pokazuje on jakie działania są dla osoby badanej najbardziej naturalne, tym samym stając się zadaniem najprostszym do wykonania. Za pomocą testu dowiedzieć można się więc w jakich obszarach warto wykorzystać dany potencjał.

Co to oznacza w praktyce? Zakładając, że w odpowiedzi na ofertę pracy zgłasza się kilka osób zainteresowanych danym stanowiskiem, poddając je testowi DISC poznasz ich style zachowań. Dowiesz się, czy dany kandydat po podjęciu pracy będzie wpływał na innych, czyli świetnie sprawdzał się na przykład jako osoba zarządzająca. A może jego styl przejawia się w sumienności i analitycznym działaniu? Warto taką osobę zatrudnić na stanowisku związanym z raportowaniem i zarządzaniem danymi.

Co o kandydatach powiedzą natomiast wyniki testu Gallupa? Mówiąc w telegraficznym skrócie pozwolą one rozpoznać naturalne talenty kandydatów oraz określić poziom natężenia owych talentów. Dlaczego to istotne? Ponieważ raport z badania pomaga zidentyfikować uwarunkowania danego kandydata. Warto zestawić je z profilem idealnej osoby rozpatrywanej na konkretne stanowisko. Wybierając pracownika na podstawie danych, może dokonać najwłaściwszego wyboru, jednocześnie mając pełną świadomość jakie talenty posiada dana osoba. Posiadając tę wiedzę można podjąć decyzję o wykorzystaniu jej talentów w obszarze, w jakim dany pracownik ma działać na co dzień. Talent pracownika jest siłą, którą możesz wykorzystać w działaniu, by zwiększyć wyniki Twojej firmy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zainteresowały Cię omawiane narzędzia? Mamy możliwość przeprowadzenia przedstawionych w niniejszym artykule testów. Dzięki czemu otrzymasz wiele cennych informacji, które przyczynią się do znacznie lepszego zarządzania ludźmi, a tym samym do rozwoju Twojej firmy. W celu przybliżenia tych procesów i omówienia szczegółów podjęcia współpracy w zakresie wykorzystania metod badawczych, zachęcamy do kontaktu. Przedstawimy Ci dostępne możliwości i omówić korzyści z nich płynące. Z nami dowiesz się o swoich pracownikach wszystkiego, co pomoże Ci lepiej wykorzystać ich potencjał.

Rozważasz dlaczego warto nawiązać z nami współpracę, korzystając z narzędzi, które oferujemy? Jesteśmy cenioną na rynku firmą rekrutującą i rekomendującą do pracy ludzi z głową! To nasze hasło przewodnie i istotna dla nas idea. Czym zajmujemy się na co dzień? Dla naszych kontrahentów poszukujemy kandydatów na stanowiska specjalistyczne średniego i wyższego szczebla, którzy są ekspertami w swoich dziedzinach. Co istotne, projekty rekrutacyjne realizujemy nie tylko w całej Polsce, lecz także w innych krajach europejskich, co pozwala nam na znajomość rynku w znacznie szerszych kontekstach. Dostosowujemy oferowane usługi do światowych trendów panujących na rynku. 

Fakt, że działamy już dziesięć lat jest więc niewątpliwym znakiem jakości naszych usług. Mamy doświadczenie i doskonale wiemy, jak z posiadanej wiedzy korzystać na co dzień. Wszystko po to, by naszym kontrahentom dać dokładnie to, czego potrzebują. Aby ich biznes mógł się rozwijać i przynosić korzyści. Oferujemy konkretne, sprawdzone narzędzia, które usprawniają realizowane w firmach procesy, przyczyniając się do wymiernych korzyści, a tym samym wzrostu ich znaczenia w branży.

Wypełnij poniższy formularz i pobierz bezpłatny poradnik dotyczący badań kompetencji. 

[sm-form]

 

 

ATERIMA HR

Szukasz ludzi z głową?

Rekrutujemny najlepszych specialistów i menagerów

Sprawdź!
Loading